Kyra vom Sunnerai CH  Nachkommen Voxi

Stute

Geb.: 18.03.2010

Nachkommen:
Lady K

V: Karondo vom Schlösslihof CH

M: Voxi CH

MV: Chameur

Besitzer: Ulrich Küpfer, Herrliberg